Breadcrumbs


KONTAKT


STATUT

STATUT

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W ŻUROMINIE

Przedszkole jest miejscem, w którym nauczanie i wychowanie nie tworzą dziecka, ale pomagają mu w tworzeniu samego siebie.

 1. NAZWA PRZEDSZKOLA

§1

 1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, nosi nazwę:

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie

 1. Przedszkolu można nadać imię na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Imię przedszkolu nadaje organ prowadzący.
 3. Siedzibą placówki jest posesja przy ulicy Licealnej 1.
 4. Przedszkole Samorządowe Nr 2 jest jednostką organizacyjną gminy, której kierownikiem jest dyrektor przedszkola.
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla tych jednostek w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
 6. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto i Gmina Żuromin.
 7. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Ciechanowie.
 8. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku 3-6 lat (3-5 w przypadku, gdy nie ma dzieci 6- letnich).
 9. Przedszkole Samorządowe Nr 2 używa pieczęci w brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe Nr 2

09-300 Żuromin, ul. Licealna 1

Tel. (0-23) 6572981

Regon 130501336

 

 1. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem Przedszkola jest:
  1. wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach oraz w dalszej edukacji,
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  5. stworzenie warunków sprzyjającym wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
  7. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  9. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  10. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  11. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele i zadania Przedszkole realizuje poprzez:

§ 3

1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, zapewnienie równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

4. Rozwijanie wrażliwości;

5. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

6. Rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

8. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, kształtowania zachowań prozdrwotnych i bezpiecznego postępowania;

9. Kreowanie twórczej aktywności dziecka;

10. Szczegółowe cele i zadania przedszkola oraz sposoby ich realizacji ustalone są w programie rozwoju placówki oraz planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;

11. Placówka rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

a)kieruje wychowanków za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na badania psychologiczno –pedagogiczne.

b)respektuje orzeczenia, wskazania poradni psychologiczno –pedagogicznej,

c)prowadzi dla dzieci zajęcia stymulujące i kompensacyjno –wyrównawcze,

d)organizuje zajęcia prowadzone przez specjalistów,

e)rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

12. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły.

a)organizuje współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

b)zapoznaje rodziców, prawnych opiekunów z zadaniami wychowawczo –

opiekuńczo –edukacyjnymi.

c)zasięga opinii rodziców, prawnych opiekunów w sprawach wychowania opieki i edukacji, uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań.

d)udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka związanych

z gotowością szkolną.

e)współpracuje ze szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

13. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola i ich rodzicom pomoc psychologiczno –pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:

-z niepełnosprawności;

-z niedostosowania społecznego;

-z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

-ze szczególnych uzdolnień;

-ze specyficznych trudności w uczeniu się;

-z zaburzeń komunikacji językowej;

-z choroby przewlekłej;

-z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

-z niepowodzeń edukacyjnych;

-z zaniedbań środowiskowych;

-z trudności adaptacyjnych.

14. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z :

-Rodzicami uczniów;

-Poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi

-Placówkami doskonalenia nauczycieli

-Innymi placówkami

-Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy

a)Rodziców dziecka

b)Nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem

c)Poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

d)Pomocy nauczyciela

16. Dokładne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 4

Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola są :

1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane z całą grupą w ramach realizacji podstawy programowej;

2. Zajęcia edukacyjno –wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i mającymi trudności w nauce;

3. Zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach;

4. Okazje edukacyjne stwarzające dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji;

5. Spontaniczna działalność dziecka;

6. Proste prace porządkowe i czynności samoobsługowe;

7. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka;

8. Współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi;

9. Nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe organizowane na prośbę rodziców;

§ 5

Bezpieczeństwo dzieci

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i stałą opiekę pedagogiczną;

1) W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem dzieci pozostają pod opieką nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo;

2) Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece:

  a) jednego nauczyciela w przypadku 5 –godzinnego czasu pracy oddziału,

  b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 –godzinnego czasu pracy,

  c) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych koniecznością opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela, dopuszcza się możliwość sprawowania krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez pracowników obsługi.

3) Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej i wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa;

4) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby co najmniej jedna nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu;

5) Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zabawy i zajęcia dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach z bezpiecznym sprzętem dostosowanym do potrzeb i ich możliwości;

a) Podczas spacerów i zajęć poza terenem przedszkola nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa, opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik przedszkola;

b) W trakcie wycieczek i zajęć poza terenem przedszkola zapewnia się opiekę, co najmniej 1 osoby dorosłej na 10 wychowanków, podczas spaceru 1 osoby dorosłej na 15 wychowanków;

c) Organizację i przebieg wycieczek określają odrębne przepisy;

d) Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

  6) Udział dziecka w wycieczkach poza teren miasta, wymaga pisemnej zgody rodziców;

2. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obwiązującymi przepisami, o których zostali pouczeni;

3. W przedszkolu jest powołany społeczny inspektor pracy do spraw bezpieczeństwa.

        a) do jego zadań należy integracja działań wszystkich podmiotów przedszkola oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa;

4. W przedszkolu realizowany jest program profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa;

5. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej;

6. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności dzieci na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie odbytych zajęć podpisem w dzienniku;

7. Zadania pracowników nie będących nauczycielami związane z zapewnieniem bezpieczeństwa:

       a) Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo wychowankom;

       b) Udzielanie pomocy dzieciom na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie

uzasadnionych;

       c) Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

8. Wprowadza się całkowity zakaz palenia na terenie placówki.

§6

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

a) Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

b) Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

c) W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów o jego stanie, a rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.

2. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, jak również podawane lekarstwa, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

3. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel lub dyrektor zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego z równoczesnym zawiadomieniem rodziców/ opiekunów prawnych.

4. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców( prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela, który towarzyszy dziecku;

5. W każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

a) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;

b) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

c) społecznego inspektora pracy;

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

8. Zawiadomień, o których mowa w pkt. 5-8, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

§ 7

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;

   1) Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

   2) Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę nauczycielce;

   3) Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;

   4) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

   5) W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę;

   6) Odbieranie dziecka z przedszkola –nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca;

   7) Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz.6.30 do godz.9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym;

   8) Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej ilości posiłków;

   9) Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny jego zamknięcia;

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 8

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

§ 9

Zadania i kompetencje dyrektora

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych.

3. Dyrektor jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym oraz odpowiednimi upoważnieniami.

4. Dyrektor Przedszkola:

   1) Kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

   2) Sprawuje nadzór pedagogiczny przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami w szczególności przez działalność diagnostyczno–oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej współpracy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę, dyrektorów szkół, placówek oraz nauczycieli.

Formami nadzoru wewnętrznego są:

   a. Ewaluacja wewnętrzna.

   b. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

   c. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań;

3) Ocenia stan i warunki oraz efekty działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola;

4) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

5) Przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą: zakres wykonania planu, wnioski ze sprawowania nadzoru, podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego;

6) Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy:

   a) prowadzi obserwację sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli;

   b) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

   c) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

   d) monitoruje przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego;

   e) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

   f) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych.

7) Ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej przedszkola.

8) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro-zdrowotne;

9) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

10) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli;

11) Tworzy właściwą atmosferę pracy;

12) Zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP;

13) Zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;

14) Organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem;

15) Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

16) Dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

17) Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

2) Przyznawania nagród oraz wyznaczania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

3) Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

    pozostałych pracowników.

6. Dyrektor dokonuje oceny wszystkich pracowników samorządowych zajmujących stanowiska kierownicze i urzędnicze (zasady oceny określa regulamin).

7. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia według określonej procedury

8. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą

Pedagogiczną i Radą Rodziców.

9. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły w rejonie, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko 6 –letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, w placówce przedszkolnej

10. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do poinformowania rodziców o ich zadaniach dotyczących obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 6-letniego, w kontekście definicji niespełnienia tego obowiązku i wynikających z tego tytułu konsekwencjach ;

11. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do żądania od nauczycieli, przed nawiązaniem stosunku pracy, przedstawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

12. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

13. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez dyrektora. W szczególnych przypadkach może to być inny wyznaczony przez dyrektora pracownik administracji.

§ 10

1. Kompetencje Rady Pedagogicznej.

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola;

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu ,dla których placówka jest podstawowym miejscem pracy;

2) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

3) W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej przedszkola;

4) Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb;

5) Zebrania mogą być organizowane na wniosek :

a) organu prowadzącego;

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

c) dyrektora przedszkola;

d) przewodniczącego rady rodziców;

e) 1/3 członków rady pedagogicznej.

6) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

7) Termin zwoływania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem;

8) Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola;

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) Zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce

3) Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

5) Przygotowanie projektu statutu przedszkola, przedstawienie propozycji jego zmian, zatwierdzenie uchwałą statutu;

6) Ustalenie regulaminu swojej działalności.

7) Uchwalenie programu wychowawczego przedszkola.

8) Uchwalenie programu profilaktyki w przedszkolu.

3.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) Organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) Projekt planu finansowego przedszkola;

3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

5) Programy wychowania przedszkolnego wybrane bądź opracowane przez nauczycieli przedstawione przez dyrektora przedszkola przed dopuszczeniem do użytku przedszkolnego;

6) Delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki.

7) Program wychowawczy.

8) Program profilaktyki.

9) Wydaje opinię w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora.

10) Zezwolenie na indywidualny tok nauki.

11) Wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

12) Wnioskowanie o nadanie imienia szkole lub placówce.

4. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

1) O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny

2) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;

3) Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

4) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;

5) Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;

6) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;

7) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności;

8) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;

9) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola;

§ 11

1. Zadania i kompetencje Rady Rodziców

1) W przedszkolu może działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację

rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, która uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;

2) Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń w każdym roku szkolnym;

3) W skład Rady Rodziców Przedszkola wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli

Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców danego oddziału;

4) W wyborach Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;

5) Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Określa w nim w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rad oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady;

2. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1) Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola;

2) Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki;

3) Uchwalenie regulaminu swojej działalności.

3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:

1) Delegowanie przedstawiciela do Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;

2) Możliwość występowania do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującemu nadzór pedagogiczny w wnioskami, opiniami we wszystkich sprawach placówki;

3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

4) Opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji;

5) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

6) Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

7) Nadanie imienia szkole lub placówce.

4. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1) Współuczestnictwo w realizacji planu pracy przedszkola;

2) Pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w wypracowaniu jakościowego programu rozwoju placówki, jego bazy i wyposażenia;

3) Organizowanie prac użytecznych na rzecz przedszkola;

4) Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie działań służących zwiększeniu funduszy przedszkola;

5) Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych;

6) Współudział w organizowaniu działalności artystycznej i turystycznej dzieci;

7) Pozyskiwanie sponsorów;

5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

1) Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 5;

6. Zebrania rady rodziców są protokołowane;

7. W posiedzeniu rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor placówki lub inne zaproszone osoby, w tym z zewnątrz’

Organy przedszkola współpracują ze sobą tak, aby przede wszystkim:

1) Gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą i statutem przedszkola.

2) Zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

3) W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, strony poprzez swoich przedstawicieli wypracowują szczegółowy sposób ich rozwiązania. Dyrektor organizuje pierwsze spotkanie pojednawcze, w przypadku nie rozwiązania problemu, organizują następne spotkanie, wyznaczając datę. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 12

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od godziny 6.30 do 17.00

2. Dzienny czas pracy ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb rodziców oraz przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie – grupa „0”

3. Przedszkole jest placówką nieferyjną.

4. Termin przerw pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej. W okresie wakacji przedszkole ma przerwę w prowadzeniu zajęć jeden miesiąc, w drugim zaś pełni dyżur ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. W okresie niskiej frekwencji organizowane są dyżury międzyoddziałowe.

§13

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

3. Przedszkole jest placówką sześciooddziałową (w tym dwie grupy „0” po pięć godzin dziennie).

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

5. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków może wynosić od 15-20, w tym od 3-5 niepełnosprawnych.

§14

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada: sale zabaw i zajęć dydaktycznych, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno – sportowe.

3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę

b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

d) pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

4. W czasie spacerów i wycieczek Przedszkole zapewnia opiekę według zasady jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

5. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

6. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

7. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii, zajęć logopedycznych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

Z dziećmi 3 – 4- letnimi około 15 minut

Z dziećmi 5 – 6- letnimi około 30 minut

§15

W zależności od rodzaju stopnia zaburzeń i odchyleń, dzieciom organizuje się formy kształcenia i wychowania które zostają dostosowane do ich potrzeb i umożliwiają im naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawniają zaburzone funkcje, rewalidację oraz zapewniają specjalistyczną pomoc i opiekę. Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zostaną utworzone w zależności od potrzeb.

§16

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciele, w miarę możliwości opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do Przedszkola.

§17

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.

2. Arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

 1. czas pracy przedszkola w ciągu roku szkolnego
 2. czas pracy poszczególnych oddziałów
 3. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
 4. termin przerwy w pracy przedszkola
 5. liczbę etatów pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
 6. Przy zmianach organizacyjnych przedszkola w ciągu całego roku szkolnego dyrektor opracowuje aneks do arkusza organizacji na dany rok szkolny, który zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

§18

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określone w punkcie §5 ust. 2 i 3, oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Szczegółowy rozkład dnia zapisany jest w dzienniku poszczególnych grup.

 

Zasady odpłatności za przedszkole.

§19

1.Swiadczenia udzielane przez przedszkole są nie odpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN:

a) Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do 5 godzin dziennie nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

b)W przypadku dziecka uczęszczającego powyżej 5 godzin dziennie czasu pobytu w przedszkolu ,zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposoby pobierania opłat za świadczone usługi reguluje porozumienie zawarte pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem przedszkola.

c) Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu określone są uchwałą Rady Miejskiej.

2. Dzieci przyjęte do przedszkola mają prawo korzystać z wyżywienia w postaci 3 posiłków.

a) Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącone z odpłatności w następnym miesiącu. O dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić przedszkole.

b) Termin płatności ustala się od 12-15 każdego miesiąca w godzinach od 6.30-14.30 (jeżeli w w/w terminie przypada dzień wolny płatność przesuwa się na dzień następny).

Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać wszyscy pracownicy na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§20

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§21

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
 2. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel obowiązany jest prowadzić:

  1. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze prowadzone z dziećmi

  2. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola

  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym

  4. 3.Do zakresu zadań nauczycieli należy:

   1. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
   2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
    1. stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania
    2. dba o warsztat pracy, gromadzi pomoce naukowe oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń
    3. współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.
    4. eliminuje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych dzieci
    5. zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości
    6. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
    7. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej
    8. Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej
    9. Znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacji, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej
    10. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i w czasie wycieczek i spacerów poprzez:
     1. wpajanie dzieciom elementarnych zasad ruchu drogowego
     2. na spacery i wycieczki zabierać apteczkę podręczną, przestrzegać liczebności dzieci przypadających pod opiekę jednej osoby
     3. zabawy i zajęcia organizować na terenie bezpiecznym (czystym), uczulić dzieci na przestrzeganie umów i zdyscyplinować je
     4. do pomocy podczas organizowania wycieczek włączyć woźne oraz rodziców
     5. w sali systematycznie dokonywać przeglądu sprzętu, pomocy i zabawek, tak by nie stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci
     6. przestrzegać wyłączania urządzeń elektrycznych: radio, magnetofon, telewizor, projektor itp.
     7. w czasie porannego przeglądu sprawdzać czy dzieci są zdrowe, wszelkie podejrzenia o chorobę zgłaszać rodzicom
     8. sprawdzać czy dzieci nie przynoszą do przedszkola drobnych przedmiotów mogących zagrozić ich zdrowiu: różne leki, guziki, agrafki, kulki, igły itp.
     9. kontrolować woźne pod względem dokładnego sprzątania i dezynfekowania pomieszczeń i sprzętu
     10. zwracać uwagę na ostrożne chodzenie dzieci po schodach
     11. nie pozostawiać nawet na moment dzieci bez należytej opieki
     12. nie wypuszczać dzieci bez nadzoru do szatni i innych pomieszczeń
     13. nie sadzać dzieci do stołu przed nalewaniem zupy i innych gorących posiłków
     14. nie zezwalać dzieciom na noszenie naczyń do zmywalni
     15. podczas zajęć zwracać baczną uwagę na właściwe posługiwanie się przyborami, by nie spowodować wypadku
     16. po wyjściu z sali sprawdzić czy nie ma obaw o bezpieczeństwo i pożar
     17. Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inna
     18. Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
     19. Współdziałanie z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców, opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju i zachowania
      1. Nauczyciele zapoznają rodziców na zebraniu grupowym we wrześniu z programem wychowania przedszkolnego, miesięcznymi planami pracy w danym oddziale poprzez umieszczanie informacji na tablicy grupowej
      2. Nauczyciele konsultują się z rodzicami w sposób ustalony na początku roku szkolnego, celem uzyskania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju
      3. Nauczyciele celem przybliżenia rodzicom pracy przedszkola i osiągnięć dzieci organizują:

— zajęcia otwarte, imprezy i inne uroczystości

— zebrania grupowe

— kąciki dla rodziców lub opiekunów

— współpracę z Radą Rodziców

Spotkania z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci, powinny się odbywać nie rzadziej niż na kwartał.

 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
 3. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał
 4. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowo – oświatowych.
 5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
  2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
  3. Włączenia ich w działalność przedszkola
  4. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelki dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

Powinien też zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zwrócić się o podanie celu pobytu.

Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o dostrzeżonych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

§22

 1. Do zadań nauczycieli specjalistów należy:
  1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci
  2. Współorganizacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych
  3. Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z dziećmi
  4. Prowadzenie i organizowanie form pomocy pedagogicznej dla rodziców i dzieci

§23

 1. W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracyjni i obsługowi.
 2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługowych
 3. Do zadań pracowników administracji należy prowadzenie:
  1. Rozliczeń finansowo – księgowych
  2. Spraw kadrowych i BHP
  3. Spraw działalności socjalnej
  4. Spraw administracyjno – gospodarczych
  5. Gospodarki eksploatacyjnej obiektu
  6. Świadczeń w zakresie żywienia dzieci
  7. Do zadań pracowników obsługi należy:
   1. Utrzymywanie w czystości obiektu przedszkola i jego otoczenia
   2. Wykonywanie czynności obsługowych wobec dzieci
   3. Wykonywanie czynności związanych ze spożywaniem posiłków przez dzieci
   4. Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
   5. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola i znajdują się one w aktach osobowych wyżej wymienionych.
   6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
   7. Obowiązki innych pracowników przedszkola reguluje Regulamin Przedszkola.

§24

 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora, jeżeli jest, co najmniej sześć oddziałów.
 2. Powierzenia tej funkcji i jej odwołania dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. Zakres działania i kompetencji wicedyrektora zostanie określony w przypadku utworzenia tego stanowiska.

§25

Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:

 1. Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci
 2. Udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych
 3. Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwo dzieci

§26

 1. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziałów lub przyjętych zadań.
 2. Zmiana nauczyciela – wychowawcy może nastąpić na wniosek potwierdzony zdecydowaną większością głosów rodziców dzieci z danej grupy.
 3. Rodzice mogą wpłynąć na dobór nauczyciela w oddziale.
 4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata, o ile organizacja pracy przedszkola umożliwia takie rozwiązanie.

§27

Przedszkole Samorządowe Nr 2 jest przedszkolem ogólnodostępnym. W szczególnych przypadkach może organizować wychowanie i opiekę dzieciom niepełnosprawnym, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

 

VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§28

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywają w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy odpowiednio 5 i 6 lat.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 roku życia nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym ,w którym dziecko ukończy 10 lat.
 5. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
  1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej
  2. Ochrony przez wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej
  3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym

 

VIII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJMOWANIA  DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Przedszkole powinno zapewniać przede wszystkim miejsce dzieciom pięcio i sześcioletnim odbywającym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:
  1. Dzieci 5 i 6- letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, których droga do przedszkola nie przekracza 3 km, a następnie dzieci 5 i 6- letnie, których odległość z domu do przedszkola jest większa niż 3 km

         2.Dzieci matek i ojców samotnie wychowujących

               3.Dzieci, których jedno z rodziców posiada orzeczenie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie oddzielnych przepisów.

         4.Dzieci z rodzin zastępczych

         5.Dzieci 2 rodziców pracujących.

         6.Dzieci już uczęszczające do przedszkola

         7.Dzieci,które rejonizacją należą do naszego przedszkola.

 1. Dzieci przyjmowane są na zasadzie karty zgłoszenia dziecka własnoręcznie wypełnionej przez rodziców i złożonej w tej placówce do 30 kwietnia.
 2. Dzieci w wieku 5 i 6- lat są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i przyjmowane na podstawie karty zgłoszeniowej.
 3. Kwalifikacje dzieci do przedszkola przeprowadza komisja w składzie:
  1. Dyrektor – przewodniczący komisji
  2. Przedstawiciel Rady Rodziców
  3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu odstępuje się od postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Dzieci mogą być przyjmowane w dowolnym terminie. Kwalifikacji dokonuje dyrektor.

 

IX. PRAWA DZIECI

 1. Dziecko w przedszkolu posiada wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:2.Prawa te wywieszone są na tablicy ogłoszeń rodziców.
  1. Bezpiecznej zabawy i nauki
  2. Właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego dostosowanego do jego możliwości i potrzeb, zgodnie z zasadami higieny umysłowej
  3. Swobody myślenia
  4. Wyrażania własnych poglądów
  5. Ochrony zdrowia
  6. Pomocy socjalnej
  7. Wypoczynku
  8. Korzystania z pomocy i zabawek
  9. Do wychowania zgodnie z życzeniami środowiska rodzinnego
 2. Do obowiązków dziecka należy:
  1. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom
  2. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów
  3. Szanowanie przekonań i poglądów innych ludzi

X. SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków przyjętych do przedszkola w przypadku:
  1. Nie uczęszczanie dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny przez okres, co najmniej dwóch miesięcy
  2. Zalegania z uiszczeniem obowiązującej opłaty za okres, co najmniej dwóch miesięcy
  3. Utajnienie przy wypełnianiu karty zgłoszeniowej choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie
  4. W przypadku agresji dziecka ze szkodą dla pozostałych

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie z chwilą wejścia w życie nowych rozporządzeń i zarządzeń.

 

 

     Załącznik 1                      

Zmiany do Statutu Przedszkola nr 2

Zmiany 2014

do Uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola  Nr 2

nr 10 /02/ 2014 z dnia 14 lutego 2014
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 7).

Do Statutu Przedszkola  Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

§ 29 otrzymuje brzmienie:

Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

§ 29

1. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w sytuacji, gdy  liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach.

4. Na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. Obowiązujące kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

6. Szczegółową definicję powyższych kryteriów określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym uwzględnia się następujące kryteria:

 1. Liczba zdeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia;

 2. Dziecko obojga rodziców pracujących (studiujących) w systemie stacjonarnym – z udokumentowanym zatrudnieniem (studiowaniem);

 3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne;

 4. Dziecko z placówki opiekuńczo - wychowawczej;

 5. Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym na terenie Gminy i Miasta Żuromin;

 6. Dziecko , które nie ucząszczało w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny na które jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do żadnego przedszkola;

8. W sytuacji, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali równorzędny wynik na drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego jest większa niż liczba wolnych miejsc, komisja określa sposób wyboru kandydata, który zostanie przyjęty do przedszkola.

9. Kandydaci, którzy uzyskali równorzędną liczbę punktów a nie zostali przyjęci będą wpisani na listę rezerwową i zostaną przyjęci do przedszkola w każdym czasie, jeśli nastąpi rezygnacja rodziców dziecka przyjętego.

10. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

11. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, jeśli przedszkole po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami. Procedurę postępowania kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio.

12. Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załączoną dokumentacją składa się do dyrektora przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

13. Wniosek zawiera:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,

 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata. 

14. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata:

1. kryteriów ustawowych

2. kryteriów określonych przez organ prowadzący

15. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

16. Składający oświadczenie jako dokument potwierdzający spełnienie przez kandydata wymaganego kryterium obowiązany jest do zamieszczenia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

17. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

18. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach burmistrz korzysta
z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje.

19. Na żądanie burmistrza instytucje publiczne są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje.

20. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o oświadczeniach rodzinnych.

21. Wniosek o przyjęcie do przedszkola, wykaz dokumentów, które należy załączyć oraz terminy ich składania są zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

22. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

23. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

24. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

25. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

26. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi czterech przedstawicieli rady pedagogicznej.

27.  Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez dyrektora.

28. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 1. ustalenie procedury obowiązującej w toku postępowania rekrutacyjnego,

 2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,

 3. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do przedszkola,

 4. umieszczenie list, o których mowa w pkt b i c z zamieszczoną datą ich podania do publicznej wiadomości oraz podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w widocznym miejscu budynku przedszkola,

 5. sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania rekrutacyjnego. 

29. Osoby biorące udział w pracach komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nie ujawniania przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

30. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

31. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata, podając najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do przedszkola oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

32. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

33. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

34. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

35. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, jednak nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

36. Do postępowania uzupełniającego przepisy w sprawie postępowania rekrutacyjnego stosuje się odpowiednio.

37. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor informuje Burmistrza miasta o nie przyjęciu kandydata.

38. Burmistrz miasta jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole. Czas pracy wskazanego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice.

39. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

40. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku.